Kan een aangifte van nalatenschap nog verbeterd worden ?

Ja. Zolang de termijn waarbinnen de aangifte van nalatenschap moet worden ingediend niet is verstreken, kan de aangifte nog verbeterd worden.

In een aantal gevallen in de wet opgesomd, is men zelfs verplicht een nieuwe aangifte in te dienen. (art. 37 W. Succ.), namelijk :

1) in het geval van een aan machtiging of goedkeuring onderworpen legaat gemaakt aan een rechtspersoon, wanneer de machtiging of de goedkeuring voorkomt, indien, op dat ogenblik, de rechten nog niet betaald zijn

2) wanneer, na het openvallen van de nalatenschap, de actieve samenstelling er van vermeerderd wordt, hetzij door het intreden van een voorwaarde of van elk ander voorval, hetzij door de erkenning van het eigendomsrecht van de overledene op door een derde bezeten goederen, hetzij door de oplossing van een geschil, tenzij de vermeerdering van actief het gevolg is van een ontbinding die haar oorzaak vindt in het niet-uitvoeren, door de erfgenamen, legatarissen of begiftigden, van de voorwaarden van een contract

3) wanneer een verandering in de evolutie van de erfenis ontstaat

4) in geval van aanwas of van terugvalling van eigendom, vruchtgebruik of van al ander tijdelijk of levenslang recht voortkomende van een ter zake des doods door de overledene genomen beschikking

5) in geval van ophouding van vruchtgebruik dat een krachtens artikel 79 uit hoofde van de blote eigendom in schorsing gehouden successierecht opvorderbaar maakt, wanneer de erfgenaam blote eigenaar of zijn rechtverkrijgenden tot het genot van het volle goed komen door het overlijden van de vruchtgebruiker of door het verstrijken van de vaste of onzekere termijn waarvoor het vruchtgebruik gevestigd werd;

6) in geval van fideïcommis, wanneer de met de last van teruggaaf bezwaarde goederen aan de verwachten overgaan.

De termijnen waarbinnen de nieuwe aangifte moet worden ingediend zijn dezelfde termijnen als voor de oorspronkelijke aangifte :

  • 5 maanden indien de overledene is gestorven in België
  • 6 maanden indien de overledene is gestorven buiten België maar binnen Europa
  • 7 maanden indien de overledene is gestorven buiten Europa.

Deze termijn begint te lopen vanaf het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet die een nieuwe aangifte met zich meebrengt.

Wordt de nalatenschap bijvoorbeeld door een van de erfgenamen verworpen, dan is er een verandering in de evolutie. Er moet een nieuwe aangifte worden ingediend. De termijn voor het indienen van deze nieuwe aangifte begint te lopen op het moment dat de erfgenaam de nalatenschap heeft verworpen.

Indien er onregelmatigheden in de aangifte staan die bij gewone lezing opvielen, kan nog een verbetering worden ingediend, zelfs al is de termijn reeds verlopen.

Laat je contacteren
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.