Is een schenking herroepelijk ? - Comopolis

Is een schenking herroepelijk ?

Neen.

De algemene regel is dat je een schenking niet eenzijdig kan herroepen.
Dit wil niet zeggen dat de partijen niet onderling kunnen overeenkomen om het geschonkene goed terug te geven.

Bovendien bevat de wet ook uitzonderingen op de onherroepelijkheid : 
  Art. 953. Een schenking onder de levenden kan niet worden herroepen dan wegens niet-vervulling van de voorwaarden waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaarheid en wegens geboorte van kinderen.

Art. 954. In geval van herroeping wegens niet-vervulling van de voorwaarden, keren de goederen in handen van de schenker terug, vrij van alle lasten en hypotheken waarmee zij door de begiftigde mochten zijn bezwaard; en de schenker heeft tegen derden, houders van de geschonken onroerende goederen, alle rechten die hij tegen de begiftigde zelf zou hebben.

Art. 955. Een schenking onder de levenden kan alleen in de volgende gevallen wegens ondankbaarheid herroepen worden :

1° Indien de begiftigde een aanslag op het leven van de schenker heeft gepleegd;

2° Indien hij zich tegenover hem heeft schuldig gemaakt aan mishandelingen, misdrijven of grove beledigingen;

3° Indien hij weigert hem levensonderhoud te verschaffen.

 Art. 956. Herroeping wegens niet-vervulling van de voorwaarden of wegens ondankbaarheid heeft nooit van rechtswege plaats.

Art. 957. De eis tot herroeping wegens ondankbaarheid moet ingesteld worden binnen een jaar, te rekenen van de dag van het misdrijf waarvan de schenker de begiftigde beschuldigt, of van de dag waarop het misdrijf de schenker bekend kon zijn.

Die herroeping kan niet gevorderd worden door de schenker tegen de erfgenamen van de begiftigde, noch door de erfgenamen van de schenker tegen de begiftigde, tenzij, in dit laatste geval, de eis reeds door de schenker was ingesteld, of deze overleden is binnen het jaar van het misdrijf.

Art. 958. Herroeping wegens ondankbaarheid doet geen afbreuk aan de door de begiftigde gedane vervreemdingen, noch aan de hypotheken en andere zakelijke lasten waarmee het geschonken goed door hem mocht zijn bezwaard, mits een en ander geschied is vooraleer het uittreksel uit de eis tot herroeping is ingeschreven op de kant van de bij artikel 939 bevolen overschrijving.

In geval van herroeping wordt de begiftigde veroordeeld tot teruggave van de waarde der vervreemde goederen, gelet op het tijdstip van de eis, en tot teruggave van de vruchten, te rekenen van de dag van deze eis.

Art. 959. Schenkingen ten voordele van het huwelijk kunnen niet wegens ondankbaarheid worden herroepen.
 
Deze onherroepelijkheid van de schenkingen geldt niet tussen echtgenoten. Schenkingen gedaan tussen echtgenoten zijn steeds herroepelijk als ze niet zijn gebeurd via een huwelijkscontract. De gebruikelijke gelegenheidsgeschenken (zoals bv. een ring voor nieuwjaar, een parfum voor een verjaardag,…) vallen niet onder deze uitzondering zolang ze gelet op de financiële toestand van de schenker, redelijk zijn.