Het nieuwe erfrecht

De nieuwe wet betreffende het erfrecht , zal in werking treden voor overlijdens vanaf 1 september 2018. De bedoeling van het nieuwe erfrecht is meer vrijheid creëren voor de erflater om het nalatenschap vooraf te regelen, liefst in samenspraak met de kinderen en tegemoet te komen aan de problematiek van de nieuw samengestelde gezinnen.

Belangrijkste nieuwigheden

  • De erflater zal altijd de helft van zijn nalatenschap kunnen toewijzen aan de persoon van zijn keuze. De andere helft wordt toegekend aan de kinderen, ongeacht het aantal kinderen.

Het deel van de nalatenschap voorbehouden voor de langstlevende echtgenoot, namelijk de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik en/of vruchtgebruik op de gezinswoning en de daarin aanwezige huisraad, blijft behouden.

Als er geen kinderen zijn, is er geen voorbehouden deel meer voorzien voor de ouders. Enkel de onderhoudsuitkering van de nalatenschap blijft, indien de ouders behoeftig zijn.

  • De inbreng van schenkingen gebeurt vanaf heden in waarde (indien de erfgenaam een gift als voorschot op erfenis heeft gekregen, moet hij deze inbrengen bij het overlijden om de gelijkheid met de mede-erfgenamen te herstellen).

De waardering van de schenking zal plaatsvinden op het moment van de schenking, met indexatie tot de dag van het overlijden.

De regels over inbreng en waardering zoals deze voorheen bestonden over roerende en onroerende goederen en het verschil hierin, vallen weg.

  • Indien de erflater te veel heeft geschonken en de reserve (= het voorbehouden deel) is hierdoor aangetast, zal de inkorting van de schenking in waarde gebeuren. Dit wil zeggen dat de begunstigde van de schenking dat wat hij of zij via schenking heeft gekregen, mag houden maar hij zal een vergoeding moeten betalen voor hetgeen hij of zij te veel heeft ontvangen.
  • Erfovereenkomsten worden mogelijk. Deze kunnen betrekking hebben op specifieke aspecten maar het kan evengoed over een globale overeenkomst van de nalatenschap gaan. Door dergelijke overeenkomst af te sluiten met de toekomstige erfgenamen verkleint de kans op onenigheid. Deze overeenkomst dient verplicht te gebeuren door middel van een notariële akte.
  • Generation skipping is mogelijk door gebruik te maken van de techniek van de zogenaamde inbreng ten behoeve van derden. Bijvoorbeeld: een grootouder schenkt aan het kleinkind, dan kan de ouder van het kind de last op zich nemen om inbreng te doen in de nalatenschap. Zo komt de schenking in mindering van het deel van het kind (de ouder) en het kleinkind kan de schenking behouden. Dit kan vastgelegd worden in een erfovereenkomst.

Wat indien er reeds zaken zijn overeengekomen?

Het nieuwe erfrecht zal gelden voor overlijdens vanaf 1 september 2018. De mogelijkheid bestaat dus dat men via de oude regeling schenkingen heeft geregeld of een testament liet opmaken. Hierop zal de ‘nieuwe’ regeling (inbreng, inkorting, waardering) van toepassing zijn als het overlijden gebeurt vanaf de datum van inwerkingtreding. Er is een procedure bij wet voorzien om schenkingen alsnog via de oude regeling te verwerken. Aan te raden: de oude planning bekijken!

Laat je contacteren
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.